I mitten av maj sätter tillverkningen av marksten i betong igång i Bolderāja, Riga. AS NordBrik presenterar sig som en modern, professionell och kundorienterad tillverkare i Lettland som ägnar största möjliga uppmärksamhet åt kvalitet och de många olika behandlingsmöjligheterna som moderna tekniska hjälpmedel erbjuder.

NordBrik är tillverkare av små betongprodukter. Fabriken har tillgång till den mycket kraftfulla produktionsutrustningen HESS, som gör det möjligt att erbjuda det bredaste produktsortimentet och de modernaste behandlingsteknikerna för marksten i Baltikum och Skandinavien.  NordBrik är den enda markstensproducenten i Lettland som har anordnat ett eget laboratorium i syfte att kontrollera produkternas kvalitet.

När man grundar och bygger upp ett nytt företag från grunden är en av fördelarna den att kunna förverkliga sin vision om en ansvarsfull näringsverksamhet. AS NordBriks styrelseordförande Gatis Liniņš berättar om fabrikens etablering.


Vad var det som avgjorde beslutet att etablera en ny fabrik i Lettland?

Etablerandet av en ny fabrik motiverades av flera omständigheter – både den växande ekonomiska situationen inom vägbygge och byggnadskonstruktion i allmänhet och målmedvetenheten hos de yrkesverksamma inom industrin, liksom ett gäng intresserade investerare. Lägger man ihop allt detta skapas en bra och balanserad grund.

Vårt team består av erfarna försäljare, en produktionschef, en produktionsoperatör och en fabrikschef. Alla har de avsevärd erfarenhet vilket kunderna värderar högt.

Själv har jag också varit verksam inom tillverkning av mindre betongprodukter i mer än tio år. Vårt teams gemensamma vision är att skapa och utveckla ett företag som är en stark marknadsledare. Det är viktigt för oss att företagets bolagsstyrning grundas på begripliga bestämmelser med en transparent ekonomisk förvaltning, investeringar i personalutveckling och en fullfjädrad kundservice. Vi tror på att den tillverkningssed som vi inför i vårt eget företag i framtiden kommer att lägga grunden för industrins kvalitetsriktlinjer i allmänhet.

Industrin för små betongprodukter, inklusive marksten, har varit med om betydande förändringar. Om det för tio år sedan fanns ca 80 markstensproducenter av olika storlekar i Lettland, så är det idag kvar endast ca 10 konkurrenskraftiga producenter på marknaden. Förändringar på marknaden bidrar till att producenterna själva blir tvungna att ändra på sig. För tillfället har vi bra marknadsutsikter för de närmaste fyra eller fem åren eftersom vägbyggnadsindustrin fortsätter att växa och utvecklas. Också den privata marknaden blir mer krävande och väljer kvalitativa produkter.

Varför valde ni Bolderāja som tillverkningsplats?

Bolderāja har redan historiskt varit ett högt utvecklat tillverkningsområde i Riga. Vid etableringen av den nya fabriken utvärderades flera olika alternativ, bland annat att köpa en redan befintlig fabrik eller att låta bygga en ny. Till sist valde vi en redan befintlig fabrik i Bolderāja som inte varit i bruk under de senaste åren, men som har betydande fördelar i jämförelse med konkurrenterna, nämligen det geografiska läget, närheten till hamnen och kapaciteten. Fabriken har den största kapaciteten i Lettland med hänsyn till de tekniska egenskaperna.

Vilka är egenskaperna som karaktäriserar bra marksten i betong?

Kvalitativ marksten kan mätas med många olika tekniska och visuella indikatorer. Vår kvalitet börjar med modernisering av tillverkningsutrustningen, inköp av kvalitativt råmaterial och kvalitetskontroll av tillverkningsprocessen. Vi är de enda producenterna med ett eget kontrollaboratorium med en erfaren specialist. Dessutom har vårt erfarna team både kunskaper och en vision om hur kvalitativa produkter bör tillverkas.

Vilket mervärde kan en tillverkare av marksten i betong ge sin produkt idag?

Kvalitativ service och innovativa produkter. Kvalitativ service i allt som vi gör är NordBriks vägledande princip. Vårt erfarna försäljningslag vet hur man betjänar både privatpersoner och stora industriella enheter med hänsyn till de speciella behoven. Varje kund vill vara speciell, och det är just vad våra kunder är för oss. Alla har lärt sig att tillverka marksten på en allmän nivå, men att ta ett steg längre betyder att tillverkaren deltar i projektplaneringen, ger råd på byggarbetsplatsen, deltar i läggningen av produkten och efteråt – genom att sörja för att den ska hålla längre och bättre. Vi önskar införa en ny standard inom tillverkning och kundbetjäning och jag hoppas att det kommer att bidra till att hela sektorn utvecklas. Vi är inte rädda för konkurrens, den hjälper bara till att hålla oss alerta och hindrar oss från att slappna av.

Vid etableringen av företaget var en av grundprinciperna att följa de globala tendenserna inom betongtillverkning och att erbjuda kunderna möjligheten att få ta del av de senaste lösningarna. Det har vi börjat göra på ett framgångsrikt sätt. Förutom den gråa rektangulära stenen med slät yta som är allmänt känd, erbjuder vi också sköljd och impregnerad marksten, eller marksten med särskild stenstruktur. Redan idag kan kunden välja en speciell färgblandningsteknik (Colour Mix) som gör det möjligt att inarbeta en blandning av olika färgpigment i stenens yta. Även om det redan funnits ett liknande utbud på marknaden, arbetar vi med den senaste tekniken på europeisk nivå. Att införa sådana innovationer kräver investeringar, men vi märker att kunder i Lettland och Skandinavien blir alltmer krävande. Det lönar sig att ha något att erbjuda dem.

En av dagens tendenser är uppkomsten av nischprodukter, inte bara inom specialiserade individuella projekt utan även inom kommunala projekt, t.ex. väg- och torgbygge i Lettlands städer. NordBriks fabrik är utrustad med den modernaste tekniken i Öst- och Nordeuropa för tillverkning av inte bara standardiserade projekt utan även specifika produkter. Vi tittar aktivt mot Skandinavien eftersom det är just där som vi ser en marknad för exklusiva produkter.  Vi samarbetar med landskapsarkitekter för att kunna utveckla spännande erbjudanden.

Hur mäter man kvalitet? Dagens kund är väldigt kunnig. Vad har ni för mål med hänsyn till detta?

Dagens kund är mycket mer kunnig än för tio år sedan. Vi vill tacka det lettiska förbundet för landskapsarkitekter vars medlemmar är framtidsinriktade landskapsarkitekter, som inte längre ser den härskande gråheten utan aktivt söker lösningar för att produktsortimentet ska bli bredare både vad gäller design och behandling. Redan idag arbetar vi aktivt med våra kunder genom att informera dem om industrinyheter och om saker som man bör uppmärksamma. Vårt mål är att utbilda kunderna, hjälpa dem och uppmuntra dem att ställa frågor och söka råd när de stöter på problem. Inte alla tillverkare är beredda att utveckla ett så nära samarbete.

Hur skulle du karakterisera efterfrågan på era produkter? Vilka kommer att vara de viktigaste avsättningsmöjligheterna?

De aktuella avsättningsmöjligheterna växer väldigt snabbt eftersom tillgängligheten till Europas strukturfondsmedel bidrar till utvecklingen av byggnads- och vägbyggnadsindustrin. Bara i Riga renoveras flera centrala gator samtidigt, innergårdsmiljöer byggs om och anpassas och utbildningsinstitutioner förbättras. På samma sätt har också bondgårdar och privat byggande kommit igång där också våra produkter efterfrågas. Inom den närmaste framtiden tittar vi också mot Rail Baltica-projektet där det kommer att behövas många betongprodukter, bara t.ex. flygplatsen och centralstationen är projekt av stora mått.

Som jag nämnde tidigare har kunderna blivit mer kunniga och krävande. De nöjer sig inte längre med grå tegelsten, de kräver något mer intressant, och vi är beredda att erbjuda det. För tillfället erbjuder vi våra produkter i de baltiska länderna och har också påbörjat samtal med skandinaviska samarbetspartners.

Med vilken kapacitet har ni tänkt börja tillverkningen? Har ni tillräckligt med arbetskraft?

Vår produktionskapacitet är genomsnittligt 4 500 kvadratmeter per dag. Produktionslinjen är fullständigt automatiserad och den manuella arbetskraften behövs mer vid de relaterade processerna. Vid fabrikens öppnande är vi fullständigt utrustade med teknik, råmaterial och arbetskraft.

NordBrik består av ett team på 25 personer, vilket är det optimala antalet anställda på en sådan fabrik. Precis som i andra delar av Lettland är det svårt att attrahera lågutbildad personal, därför håller vi på att utforma ett utbildnings- och motivationsprogram för de anställda.

Hur mycket har investerats i fabrikens uppbyggnad? Vilka är de största kostnaderna och har ni dragit nytta av EU:s fonder?

Det har investerats 3,5 miljoner euro i fabrikens uppbyggnad, varav de största utgifterna har utgjorts av fabrikens förvärv, modernisering av utrustningen och inköp av råmaterial. Utöver investeringar har företaget också erhållit banklån. Vi planerar att få igen investeringarna inom 5 till 7 år. Vi kommer in på marknaden med ett brett sortiment av produkter som inte är inriktade på bara den offentliga sektorn. Vi tror att vår framtida tillväxt kommer att ske på den baltiska och skandinaviska marknaden där kunderna är intresserade av produkternas mångfaldighet.

Med vad skiljer er åt från konkurrenterna och vilka är NordBriks prioriteringar?

Inom industrin för marksten i betong är frågan om kvalitet och utbud av innovativa produkter alltid aktuell. Vi har den nya generationens kraftfullaste tillverkningsutrustning i Lettland, vårt eget laboratorium, och vår produktion och kvalitet har certifierats av den på europeisk nivå erkända aktören Kiwa Inspecta.

Som producenter sörjer vi också för den omgivande miljön: vi utnyttjar grön energi, har städat upp det omgivande närområdet och har bildat en miljöstation som gör det möjligt för varje invånare i Bolderāja-området att vara ansvarsfull och ta del i avfallssortering. Vem som helst kan komma till oss och lämna sina sorterade glas-, plast- och papperssopor i speciella avfallsbehållare.

Dela

Andra nyheter